Wymiana tarcz i klocków hamulcowych Kraków 607-939-500

Wymiana tarcz i klocków hamulcowych

Wymiana klocków nie należy do najtrudniejszych czynności dotyczących naprawy / serwisowania samochodu osobowego.  Jeśli chcemy poprawnie wykonać naprawę należy trzymać się kilku podstawowych zasad .

“Bez majzla i młota to … nie robota “

W większości przypadków do wymienienia klocków hamulcowych , lub tarcz hamulcowych przyda nam się komplet podstawowych narzędzi  . Młotek ,śrubokręt i kombinerki to podstawa . Na­pra­wę naj­le­piej roz­po­cząć rano, aby w przy­pad­ku

 Fot. Grzegorz Burda: Aby wyjąć klocki wystarczy zdjąć koło i odkręcić tylko jedną śrubę zacisku.nie­spo­dzie­wa­nych trud­no­ści lub ko­niecz­no­ści wy­mia­ny czę­ści, był jesz­cze czas na za­ku­py lub na pomoc innej osoby. Jeśli na bie­żą­co kon­tro­lu­je­my stan tech­nicz­ny sa­mo­cho­du, to o zbli­ża­ją­cej się wy­mia­nie kloc­ków hamulcowych bę­dzie­my wie­dzieć dużo wcze­śniej. Wtedy można spo­koj­nie za­pla­no­wać wy­mia­nę i kupić po­trzeb­ne czę­ści, gdyż oprócz kloc­ków hamulcowychmogą być po­trzeb­ne rów­nież tar­cze ha­mul­co­we, śruby, uszczel­ki, smar, pod­kład­ki itp.

Nie warto oszczę­dzać na klockach hamulcowych

Nie warto nad­mier­nie oszczę­dzać na kloc­kach hamulcowych i tar­czach hamulcowych i zu­ży­wać je do tzw. zera. Zu­ży­te kloc­ki hamulcowe  i tar­cze hamulcowe mają znacz­nie mniej­szą gru­bość, więc zdol­ność do od­pro­wa­dza­nia cie­pła spada, a to po­wo­du­je nie­bez­pie­czeń­stwo osłabienia hamulców. Po­nad­to mała gru­bość okła­dzi­ny po­wo­du­je znacz­nie szyb­sze na­grze­wa­nie się płynu ha­mul­co­we­go, więc po­ja­wia się nie­bez­pie­czeń­stwo jego za­go­to­wa­nia.

Tar­cze ha­mul­co­we w więk­szo­ści sa­mo­cho­dów mają trwa­łość dwa razy więk­szą niż kloc­ki hamulcowe.

Są jed­nak auta, w któ­rych tar­cze hamulcowe trze­ba wy­mie­niać tak samo czę­sto jak kloc­ki hamulcowe.

Naj­le­piej przed wy­mia­ną kloc­ków hamulcowych spraw­dzić ich stan oraz gru­bość. Jeśli mają pęk­nię­cia lub gru­bość po­ni­żej war­to­ści do­pusz­czal­nej , trze­ba  je wy­mie­nić na nowe.

Fot. Grzegorz Burda: Przy wymianie klocków trzeba sprawdzić stan prowadnic i gumowych osłon.Za­ło­że­nie no­wych kloc­ków hamulcowych do zbyt cien­kiej tar­czy nie ma sensu, gdyż w naj­bliż­szym cza­sie bę­dzie­my zmu­sze­ni wy­mie­nić tar­czę hamulcową , a wów­czas trze­ba bę­dzie za­ło­żyć jesz­cze raz nowe kloc­ki hamulcowe.

Na kloc­kach hamulcowych nie na­le­ży oszczę­dzać. Na rynku jest częsći w róż­nych ce­nach i nie­ste­ty róż­nej ja­ko­ści. Przy wy­bo­rze warto kie­ro­wać się marką uznanego pro­du­cen­ta. Róż­ni­ca w cenie nie jest zbyt duża, dkatego warto za­ło­żyć droż­sze, ale i lep­sze kloc­ki hamulcowe.

Wy­mia­na kloc­ków hamulcowych jest sto­sun­ko­wo pro­stą czyn­no­ścią. Wy­star­czy ścią­gnąć koło, od­krę­cić jedną śrubę od za­ci­sku ha­mul­co­we­go i unieść do góry za­cisk. Stare kloc­ki hamulcowe  wyj­mu­je­my, a w to miej­sce wkła­da­my nowe. Trze­ba rów­nież wci­snąć tło­czek w za­ci­sku, aby za­cisk można było za­ło­żyć na grub­sze kloc­ki hamulcowe. Do wci­ska­nia tłocz­ka można uży­wać spe­cjal­ne­go przy­rzą­du lub po pro­stu dwóch więk­szych klu­czy. Jed­nak aby wy­mia­na kloc­ków była pra­wi­dło­wo wy­ko­na­na na­le­ży spraw­dzić kilka ele­men­tów. Pierw­szy, to stan „pro­chow­ni­ka”, czyliFot. Grzegorz Burda: Tłoczek powinien wciskać się w miarę lekko. Koniecznie trzeba sprawdzić stan osłony gumowej tłoczka.osło­ny tłocz­ka. Jeśli jest ona uszko­dzo­na trze­ba ją jak naj­szyb­ciej wy­mie­nić, gdyż po­zo­sta­wie­nie uszko­dzo­nej spo­wo­du­je bar­dzo szyb­kie za­nie­czysz­cze­nie, ko­ro­zję tłocz­ka i w efek­cie “za­pie­cze­nie” ha­mul­ca.

Uwaga na pro­wad­ni­ce

Rów­nież jeśli do wci­śnię­cia tłocz­ka trze­ba użyć dużej siły, jest to sy­gnał, że coś jest nie w po­rząd­ku i trze­ba za­cisk “ro­ze­brać”.

Ko­lej­nym ele­men­tem do spraw­dze­nia są pro­wad­ni­ce po któ­rych prze­su­wa się za­cisk. Jeśli będą np. za­bru­dzo­ne, ha­mul­ce nie będą pra­wi­dło­wo dzia­łać. Może na­stą­pić blo­ko­wa­nie kloc­ków, lub nad­mier­ne zu­ży­wa­nie jed­ne­go z nich. Za­cisk po­wi­nien się swo­bod­nie prze­su­wać.

Na­le­ży także spraw­dzić stan osłon pro­wad­nic, po któ­rych prze­su­wa się za­cisk. Jeśli będą uszko­dzo­ne – bar­dzo szyb­ko doj­dzie do za­blo­ko­wa­nia za­ci­sku.

Przy każ­dej wy­mia­nie kloc­ków trze­ba sma­ro­wać pro­wad­ni­ce, nawet gdy po­ru­sza­ją się bez za­cięć.

Ko­lej­ną czyn­no­ścią jest oczysz­cze­nie po­wierzch­ni, na któ­rej opie­ra się klo­cek. W nie­któ­rych ze­sta­wach wraz z kloc­ka­mi otrzy­ma­my nowe blasz­ki, więc na­le­ży jest wy­mie­nić. Gdy ich nie ma, stare trze­ba oczy­ścić, a naj­le­piej osob­no do­ku­pić nowe.

Po tych czyn­no­ściach, jeśli mamy dobrą tar­czę ha­mul­co­wą, mo­że­my przy­stą­pić do przy­krę­ce­nia za­ci­sku i koła.

Trze­ba rów­nież pa­mię­tać, aby przed jazdą na­ci­snąć kilka razy na pedał ha­mul­ca, aby kloc­ki “do­szły” do tar­czy. W ciągu pierw­szych kil­ku­dzie­się­ciu ki­lo­me­trów sku­tecz­ność ha­mul­ców bę­dzie nieco mniej­sza, a bę­dzie to wy­ni­kać z do­cie­ra­nia się no­wych ele­men­tów.

 

Rezerwacja telefoniczna 607-939-500

 ŁG auto serwis .Kraków ul.Półłanki 30

No Comments Yet.

Add your comment